Dziś jest

PoniedziałekImieniny
21Wiktora
maja 2018Tymoteusza

Archiwum aktualnośœci

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Sesja - Powiat cz. 1

Piątek, 19 maja 2017


W czwartek obradowała Rada Powiatu Szczecineckiego. Podczas obrad dokonano wyboru wiceprzewodniczącego rady. Na to stanowisko rada wybrała Bożenę Kawczyńską. Tu przed rozpoczęciem obrad starosta wręczył nagrody klubom oraz szkołom, które odnotowały najlepsze wyniki w sportowej rywalizacji w ubiegłym roku. Nagrodzono trzy kluby: Klub Taekwondo z Bornego Sulinowa, Kluba kajakowy Hubertus z Białego Boru i STS Pomerania Szczecinek. Spośród szkół nagrodzono Szkołę Podstawową nr 6 ze Szczecinka, Gimnazjum nr 2 Szczecinek oraz I LO, Zespól Szkół nr 6 i Zespół Szkól nr 1. Po interpelacjach radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Szczecineckiego. Zaraz potem dyrektor Samorządowej Agencji Promocji i Kultury Kamil Klimek przedstawił radnym informację o zrealizowanym w roku ubiegłym zadań z zakresu kultury i promocji. W części uchwałodawczej radni przyjęli 17 uchwał, w tym m.in. wprowadzono zmiany w budżecie powiatu i wieloletniej prognozie finansowej. Obrady rady można śledzić na naszej stronie internetowej.

Porządek obrad części I sesji:
1)Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2)Przyjęcie porządku obrad.
3)Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr XXXV/2017 z 30.03.2017 r.
4)Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5)Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu Szczecineckiego.
6)Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
7)Wolna trybuna dla parlamentarzystów, radnych sejmiku wojewódzkiego, przewodniczących rad, burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Szczecineckiego.
8)Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Szczecineckiego wraz z rekomendacjami będącymi podstawą planowania budżetu na rok następny.
9)Informacja o realizacji powierzonych zadań z zakresu kultury i promocji, wykonywanych w 2016 r. przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury (obejmuje część merytoryczną i rozliczenie dotacji).
10)Realizacja porozumienia w sprawie prowadzenia Biblioteki Powiatowej za rok 2016.
11)Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 r., udzielonych dotacjach na realizację zadań własnych powiatu szczecineckiego i ich wykorzystaniu.
12)Sprawozdanie dotyczące wysokości i rodzaju ulg udzielonych przez Zarząd Powiatu Szczecineckiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu szczecineckiego na podstawie uchwały Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg.
13)Podjęcie uchwał:
1.o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017-2020;